Helvetica Light is een gemakkelijk te lezen lettertype, met lange en smalle letters, die bijna op elke site goed staan.

Algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie:
Joni Custers Fotografie - BTWnummer BE0757.503.286
Contact: jonicustersfotografie@gmail.com

1. VOORWAARDEN. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. De fotograaf kan deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, en zonder voorafgaande waarschuwing. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg, d.i. rechtbank Hasselt, bevoegd.

2. STIJL. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Joni Custers Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

3. PRIJZEN. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. Echter, de prijs die reeds afgesproken werd met de klant blijft ongewijzigd. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.

4. VERVOERSONKOSTEN. In de prijs voor een reportage zit steeds een verplaatsing tot 25 km enkel inbegrepen vanaf de woonplaats van de fotograaf (3950, Kaulille) tot aan de locatie waar de foto’s zullen genomen worden. Extra verplaatsingen zullen gefactureerd worden aan 0,45 euro per kilometer.

5. NA DE FOTOREPORTAGE. De klant krijgt een online galerij met allereerst een slideshow van hun beelden. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op Facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden.
Daarop volgt een keuzemenu: basispakket, standaardpakket of het premiumpakket. Afhankelijk van de keuze van de klant, komen er x aantal downloads beschikbaar met mogelijks een shoppingtegoed in de Online Store van PicTime om fotoproducten te bestellen.


6. HOEVEELHEID FOTO’S. Het aantal foto’s varieert afhankelijk van de duur van de reportage en het type reportage en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de huisstijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen in geen enkele situatie verkregen worden. Er worden nooit RAW-bestanden gedeeld.

7. CADEAUBONNEN. Cadeaubonnen hebben geen geldigheidsduur. De cadeaubon is niet meer geldig van zodra er een stopzetting zal gebeuren van de vennootschap Joni Custers Fotografie BV. Het is aan de klant om hiermee rekening mee te houden. Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de cadeaubon ingeleverd wordt voor een ander type reportage dat goedkoper is dan de vermeldde reportage op de bon) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon. Cadeaubonnen worden nooit terugbetaald in cash.
Cadeaubonnen met een reeds verouderd logo (dat op dit moment niet wordt gebruikt) worden niet meer aangenomen.


8. BETALINGSTERMIJN. De facturen van de fotograaf zijn te betalen op twintig dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd nadere ingebrekestelling door de fotograaf. Dit bedrag zal vermeerderd worden met 25 EUR administratiekosten per aangetekend schrijven van de fotograaf.

9. FOTOPRODUCTEN BESTELLEN. Fotoproducten bestellen kan enkel en alleen via het platform PicTime (meerbepaald de Online Store) waartoe de klanten toegang krijgen in hun persoonlijke galerij. Bestellingen via e-mail gebeuren niet, tenzij er technische problemen zijn waarbij de fotograaf mogelijks enige hulp kan bieden. De klant verbindt zich tot de aankoop van de aangeduide artikelen. De bestelling vindt pas plaats nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald.

10. UITSTEL. De klant kan zijn reportage zonder betaling van een meerkost uitstellen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking. Dit dient tijdig te gebeuren, d.w.z. ten laatste de ochtend van de fotoreportage en dit door telefonisch contact of via SMS of Whatsapp. Mails worden niet aanvaard.

11. KLACHTEN. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum.

12. AANSPRAKELIJKHEID. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.

13. PUBLICATIE DOOR DE FOTOGRAAF.
Beeldmateriaal gemaakt door Joni Custers Fotografie kan te allen tijden gepubliceerd worden op haar website, Instagram en Facebook. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen en dit voor aanvang van de fotoreportage.


14. PUBLICATIE DOOR DE KLANT. Beeldmateriaal gemaakt door Joni Custers Fotografie mag door de klant gedeeld worden op sociale media, mits hij daarbij steeds een vermelding en/of een tag plaatst (Joni Custers Fotografie).

15. AUTEURSRECHT. Een reportage van Joni Custers Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven intellectueel eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Bij inbreuk op de auteursrechten van fotograaf, rekent de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

16. NABEWERKING – KLEURKWALITEIT – BEWARING. De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde huisstijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede e.d. op eigen initiatief van de fotograaf. Beelden worden nooit nog eens bewerkt door de klant d.m.v. een filter e.d. en daarna geplaatst op sociale media.
De online galerij blijft twee maanden ter beschikking van de klant. Daarna wordt de galerij verwijderd. De foto’s blijven minimum 1 jaar ter beschikking van de fotograaf, daarna is een mogelijke kwijtspeling door de klant hun eigen verantwoordelijkheid. Het is echter aangewezen dat de klant ook een back-up maakt van de bestanden. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook zoals een defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.


Huwelijksreportage

1. BOEKING, BETALING, ANNULATIE.
De boeking van een huwelijksreportage bij Joni Custers Fotografie is definitief na het betalen van een voorschot van 175 EUR. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt, kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van dit voorschot is er geen boeking. Bij het afleveren van de huwelijksfoto’s dient het resterend saldo betaald te worden.


2. OVERMACHT. Bij afwezigheid door overmacht/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald. Joni Custers Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er geen andere fotograaf wordt gevonden.

3. ALBUMS. Huwelijksalbums worden pas besteld na goedkeuring van de opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds 1 correctieronde (maximum 2) inbegrepen, alsook de drukwerkbegeleiding en de drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

Privacyverklaring

Joni Custers Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Joni Custers Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt gedeeld met ons. Deze gegevens worden dus alleen maar verzameld als je klant bent bij Joni Custers Fotografie.

Hieronder kan je een overzicht vinden van welke persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Foto

 • Bankrekeningnummer (facturatie)

 • Ondernemingsnummer/BTW-nummer (indien van toepassing)

Omdat ik personen vastleg op foto, verwerkt Joni Custers Fotografie ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van jou.

Zo is je ras/etniciteit zichtbaar op foto.

In sommige gevallen komt het voor dat ik gegevens verzamel van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website heeft echter niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders/voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Het is dan ook aangewezen dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten, in dit geval: het boeken van een mogelijke reportage.

Joni Custers Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bellen of e-mailen om mijn diensten te kunnen uitvoeren 
  (zoals het inboeken van een fotoreportage);

 • Het afhandelen van jouw betaling;

 • Fotoproducten tot bij jou brengen.

Joni Custers Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

GEBRUIK.

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden enkel en alleen door Joni Custers Fotografie gebruikt en worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat die e-mails worden bewaard. Ook deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover  wij beschikken.

COOKIES.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze diensten daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

SOCIAL MEDIA.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social mediabedrijven zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze social mediabedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

RECHT OP INZAGE.

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

DOELEINDEN.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

VERANDERINGEN.
Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Joni Custers Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jonicustersfotografie@gmail.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN.
Joni Custers Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Joni Custers Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BEVEILIGING.

Joni Custers Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jonicustersfotografie@gmail.com .

VRAGEN EN FEEDBACK.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als u vragen of bemerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.